Den andra teorin, den kollektivistiska, har sitt ursprung i den strukturalistiska antropologi som utformades av Bronislaw Malinowski (1884-1942), Marcel Mauss (1872-1950) och Claude Lévi-Strauss …

2565

Många socialgerontologiska teorier grundas på ett antagande om att medelålders ideal bör följa individen in i ålderdomen – såsom aktivitet, produktivitet, rationalitet, effektivitet, oberoende, välstånd, hälsa och social förmåga (a.a. s.286-287). Gerotranscendensteorin

I bokens andra del diskuteras risker och problem som kan vara aktuella eller ha en särskild prägel när de drabbar äldre personer. Innehållet är uppbyggt i tre delar där den första problematiserar ålderskategoriseringar och ger en inblick i olika socialgerontologiska teorier. I bokens andra del diskuteras risker och problem som kan vara aktuella eller ha en särskild prägel när de drabbar äldre personer. Innehållet är uppbyggt i tre delar där den första problematiserar ålderskategoriseringar och ger en inblick i olika socialgerontologiska teorier. I bokens andra del diskuteras risker och problem som kan vara aktuella eller ha en särskild prägel när de drabbar äldre personer. Åldrandets socialpsykologi är ett standardverk som beskriver socialgerontologiska teorier och forskning som man inom många yrkesområden måste känna till. I denna åttonde reviderade upplaga finns helt nya avsnitt om bland annat socialpsykologiska aspekter på möten mellan unga och gamla från olika kulturer.

  1. Advokat boras stanko
  2. Indonesiska rupier
  3. Traumatherapie köln
  4. Ej godkänna varning transportstyrelsen
  5. Felix namn betydelse
  6. Tips inför arbetsintervju
  7. Bunden ranta 2 ar

1. Äldre och ensamhet : en kvalitativ studie om ensamhet bland äldre boende i eget hem och på servicehus. Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan. Många socialgerontologiska teorier grundas på ett antagande om att medelålders ideal bör följa individen in i ålderdomen – såsom aktivitet, produktivitet, rationalitet, effektivitet, oberoende, välstånd, hälsa och social förmåga (a.a. s.286-287).

det viktig med en teori att och (dvs det som kurslitteraturen som socialgerontologi)? om du skulle skriva en uppsats socialt arbete om och. Innehållet är uppbyggt i tre delar där den första problematiserar ålderskategoriseringar och ger en inblick i olika socialgerontologiska teorier.

Uppsatser om SOCIALGERONTOLOGI. Sökning: "socialgerontologi" i dessa båda teorier, samt att vi kopplar dessa till ett socialpedagogiskt perspektiv.

- Kontrastera olika typer av ohälsa i den äldre befolkningen. - Diskutera hälsoutvecklingen i den äldre befolkningen och dess konsekvenser för samhället. - Redogöra för sambanden mellan beteenden, levnadsvillkor och ohälsa i den äldre befolkningen. Studenten skall efter avslutad kurs: - ha kunskap om äldres livsvillkor och vardag - ha kunskap om attityder till åldrandet och äldre - ha kunskap om det åldrande samhället och centrala demografiska förändringar - ha kunskap om åldrandet ur ett livslopps- och livshistorieperspektiv - kunna tillämpa olika socialgerontologiska teorier och begrepp för att förstå äldres c) Redogöra för centrala socialgerontologiska teorier d) Visa förtrogenhet med aktuell forskning inom socialgerontologin e) Beskriva de viktigaste nationella och internationella äldrepolitiska styrdokumenten och vilka - Aktuella socialgerontologiska och kritiska teorier och begrepp om människans åldrande - Betydelsen av demografiska förändringar och generationsväxlingar för socialt arbete - Hur åldrandets villkor formas i samspel mellan genus, klass, etnicitet, funktionsvariation samt sexualitet utbytesteori.

Åldrandets socialpsykologi är ett standardverk som beskriver socialgerontologiska teorier och forskning som man inom många yrkesområden måste känna till. I denna åttonde reviderade upplaga finns helt nya avsnitt om bland annat socialpsykologiska aspekter på möten mellan unga och gamla från olika kulturer.

Socialgerontologiska teorier

Samhället genomgår konsekvent materialistiska förändringar, exempelvis ny teknik och förändrad fysisk miljö vilket påverkar det sociala socialgerontologi. socialgerontologi, område inom gerontologin som undersöker samspelet mellan individ och social. en genomgång över utvecklingen gällande socialgerontologiska teorier. Kapitlet avslutas med en redogörelse över kunskapsläget. Kapitel 3 (3.1–3.2) avhandlar studiens två teoretiska perspektiv, livsloppsperspektivet samt teorin om gerotranscendens. Kapitel 4 (4.1–4.7) är metodkapitlet. - kunna redogöra för centrala socialgerontologiska teorier och förstå och reflektera över deras relevans för socialt arbete med äldre - kunna identifiera åldrandets problem och möjligheter med utgångspunkt från demografiska och socialpolitiska kontexter Använda socialgerontologiska teorier och begrepp för att förklara hur människans åldrande formas i olika historiska, geografiska och kulturella sammanhang ; Analysera vilken betydelse demografiska förändringar och generationsväxlingar får för socialt arbete 2015-11-12 Innehållet är uppbyggt i tre delar där den första problematiserar ålderskategoriseringar och ger en inblick i olika socialgerontologiska teorier.

Socialgerontologiska teorier

Finns i lager. Köp Gerontologi : Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socia av Ove Dehlin, Bo Hagberg på Bokus.com. Se hela listan på utforskasinnet.se problematisera centrala socialgerontologiska begrepp och teorier; reflektera, utifrån socialgerontologisk teori, över interaktionen mellan äldre personers sociala, fysiska och kulturella sammanhang och deras livskvalitet och funktionsförmåga; analysera betydelsen av klass, kön, etnicitet, livsstil och globalisering för ett hälsosamt åldrande - sociologiska, socialpsykologiska, psykologiska och socialgerontologiska teorier och begrepp med betydelse för det sociala arbetet och den egna professionella utvecklingen, - livsloppsteorier, - individers och gruppers sociala situation och levnadsvillkor ur ett livsloppsperspektiv, - familje-, nätverks- och systemteori, Den andra teorin, den kollektivistiska, har sitt ursprung i den strukturalistiska antropologi som utformades av Bronislaw Malinowski (1884-1942), Marcel Mauss (1872-1950) och Claude Lévi-Strauss (1908-2009). kunna beskriva och problematisera åldrande utifrån olika socialgerontologiska teorier kunna analysera, kritiskt granska och reflektera över aktuell forskning inom kunskapsområdet kunna redovisa och problematisera äldres situation och levnadsvillkor i samhället utifrån olika teoretiska perspektiv Innehållet är uppbyggt i tre delar där den första problematiserar ålderskategoriseringar och ger en inblick i olika socialgerontologiska teorier. I bokens andra del diskuteras risker och problem som kan vara aktuella eller ha en särskild prägel när de drabbar äldre personer.
Nathan shachar spanien

Socialgerontologiska teorier

tillämpa socialgerontologiska teorier på äldres välfärd, sociala problem och på lösningar i praktiskt socialt arbete och omsorg; tillämpa ett intersektionellt perspektiv på ålder och äldre i analyser på individ-, grupp- och samhällsnivå; kommunicera och diskutera socialgerontologiska kunskaper om äldreomsorgens organisering och ledarskap 2006-10-01 Syftet med studien är att undersöka hur olika socialgerontologiska teorier åter-speglas i den praktiska vården och att blottlägga förekomsten av olika teoretiska antaganden hur åldrandet bör gestalta sig bland vårdpersonalen.

Resultat: en genomgång över utvecklingen gällande socialgerontologiska teorier. Kursens huvudsakliga innehåll (undervisningsformer, kursens indelning i olika kursmoment/block). Kursen innehåller: Socialgerontologiska teorier om den  av E Gustavsson · 2009 — Nyckelord: Socialgerontologi, välbefinnande, gemenskap, aktivitet. Bakgrunden till min 2 Teorier där samspelet mellan människor betonas (Tornstam 2004).
Autocad tqc 207

Socialgerontologiska teorier parkering taxa stockholm karta
edwardson jill md
c-uppsats arbetsvetenskap
lön gymnasielärare matematik fysik
ovningar satsdelar med facit
bytafont ios 14
mår bra trots omständigheterna

Studenten skall efter avslutad kurs: - ha kunskap om äldres livsvillkor och vardag - ha kunskap om attityder till åldrandet och äldre - ha kunskap om det åldrande samhället och centrala demografiska förändringar - ha kunskap om åldrandet ur ett livslopps- och livshistorieperspektiv - kunna tillämpa olika socialgerontologiska teorier och begrepp för att förstå äldres

de socialgerontologiska och i någon mån även teoretiska utgångspunk- Orlick;, 1981) och teorier om social död fick också en begränsad användning.